Selecteer een pagina
Sluiten

Privacybeleid

Wie zijn wij? 

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor Ontbijt met een ster merknaam onder Maniflex BV van het hoogste belang. In deze privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform met de EU-GDPR (Europese General Data Protection Regulation). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren hoe we binnen Ontbijt met een ster zorg dragen voor jouwpersoonsgegevens, welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en waarom Ontbijt met een ster dit doet. 

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Ontbijt met een ster worden aangeboden, zoals nieuwsbrieven, contactaanvragen via de website, implementaties, leveren van advies, aanvragen van offertes, informatieaanvragen, webshop en overeenkomsten. 

Ontbijt met een ster merknaam onder Maniflex BV met maatschappelijke zetel te Winkelveld 9, 2870 Puurs-Sint-Amands. Ondernemingsnummer BE 0816 815 719 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen Maniflex BV. 

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Ontbijt met en ster de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van Ontbijt met een ster vormen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 

Ontbijt met een ster verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben en die jij ons zelf via onze website of via andere communicatiekanalen hebt versterkt. Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief) 

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en taal. 
 • Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, adres, ondernemingsnummer, facturatiegegevens, rechtsvorm. 
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen en cookies 
 • Indirecte persoonsgegevens: inhoud van het bericht en de technische details ervan. 

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimumhoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken. Ontbijt met een ster verzamelt, noch verwerkt zogeheten “gevoelige” persoonsgegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op jouw ras of etnische afkomst, jouwpolitieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, jouw leven en/of seksuele geaardheid en jouwgezondheid. 

Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na jouw expliciete toestemming en voor doeleinden die je op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is om ons rechtmatig belang te doen gelden. 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Ontbijt met een ster heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de gevraagde diensten. 

Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel: 

 • Het gerechtvaardigd belang 
 • Contractuele overeenkomst 
 • Wettelijke verplichting waar Ontbijt met een ster moet aan voldoen
 • Toestemming, indoen de verwerking hierop berust. 

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Facturatie 
 • Wanneer je het inschrijvingsformulier indient via onze website
 • Indien je contact met ons opneemt, telefonisch of via mail
 • Bij het inschrijven op onze nieuwsbrieven

Hoe verzamelen wij jouw gegevens. 

Dit kan op verschillende niet limitatieve manieren gebeuren waaronder: 

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact 
 • Inschrijvingsformulier op onze website 
 • Acties via onze sociale media 
 • Netwerkevents 

Hoe lang worden jouw gegevens bijgehouden

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, en zolang onze overeenkomst actief is. Na het beëindigen van onze samenwerking, worden de gegevens nog 10jaar bijgehouden. 

Verder kan je als betrokkenen vragen om jouw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijn geschonden worden, alsook bij het oplossen van geschillen. 

Met wie delen wij jouw gegevens

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt Ontbijt met een ster je gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van ontbijt met een ster. 

Indien Ontbijt met een ster gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,) zal Ontbijt met een ster er altijd op toezien dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Ontbijt met een ster. Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. 

Ontbijt met een ster deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in de volgende gevallen: 

 • Je geeft ons hiervoor een schriftelijke toestemming
 • We zijn wettelijk verplicht om dit te doen
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Betalingen

Als je bij ons overgaat tot reservatie, dien je deze ook af te rekenen. Ontbijt met een ster heeft hier gekozen om samen te werken met Mollie. Net zoals Ontbijt met een ster vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan je vinden in hun Mollie – Privacy statement

Minimale data 

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. 

Automatische verwerking en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.  

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. 

Ontbijt met een ster stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar gebruikers te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacy policy en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen. 

Wat zijn jouw rechten en hoe kan u ze uitoefenen

Als betrokkenen heeft verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten onder andere. 

 • Recht van toegang en inzage: 
   • Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. 
 • Recht van verbetering, verwijderen en beperking: 
   • Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Verder kan je vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen, alleen indien Ontbijt met een ster deze persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze in eerste instantie verzameld hebben. 
   • Indien er wettelijke verplichtingen, administratieve en gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen, dan kunnen wij niet tegemoet komen aan jouw verzoek. Hiervan word je desgevallend op de hoogte gebracht.
   • Alsook kan je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. 
 • Recht van verzet:
   • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing. In dergelijk geval hoef je geen reden op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: 
  • Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Ontbijt met een ster verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
 • Recht van intrekken van jouw toestemming 
  • Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 
  • Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. 
  • Bijvoorbeeld: op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan iedere promotioneel e-mail bericht en of nieuwsbrief. 
  • Je moet wel rekening houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Ontbijt met een ster steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan jouw aanvraag. 

Verder kan je jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail: ontbijtmeteenster@maniflex.be

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand e-mailadres. Hierin vermeld je op welk recht je beroep wenst te doen met de nodige toelichting en hoe wij jou kunnen contacteren. 

We bevestigen jouw aanvraag binnen de 72uur. We doen het nodige om je binnen een maand de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als we deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Ontbijt met een ster beschikt niet over een DPO. We doen ons uiterste best om jouwpersoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, dan kan je steeds contact opnemen via volgend e-mailadres: ontbijtmeteenster@maniflex.be 

Je kan ook klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Hoe omgaan met aanpassingen in onze Privacy policy

Deze verklaring kan door Ontbijt met een ster worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen je aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen. 

Sluiten

Sfeervideo

Sluiten

Sfeervideo

Sluiten

Cookiebeleid

Wat zijn Cookies

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. 

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Belangrijk om te weten, het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.


Hoe kan ik Cookies beheren

Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Eveneens kan je zelf je eigen cookies beheren door je persoonlijke instellingen van je browser aan te passen. Hierdoor kan je zelf aangeven welke nieuwe cookies je wel en niet wilt.

Hoe cookies te verwijderen kan je, per browser, terugvinden via deze links:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

 

Type cookies

Functionele cookies

Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze website optimaal kan functioneren en je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek te laten ervaren.  Ontbijt met een ster gebruikt 'Functionele cookies' om jouw persoonlijke voorkeuren te onthouden en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen, bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie.

Performantie cookies

Ontbijt met een ster gebruikt ‘performantie cookies’ om te bepalen hoe je onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht.

Marketing cookies

‘Marketing cookies’ zullen op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde inhoud aanbieden. Dit kunnen o.a. aanbiedingen voor onze diensten op Facebook, Google of andere media zijn. De inhoud en de werking hiervan worden dan door deze media bijgehouden.

Google Analytics cookies

Ontbijt met een ster maakt op de website gebruik van Google Analytics, een van de bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe je de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke tijd je op onze website doorbrengt en welke pagina's je bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics kan je terecht op de officiële pagina.
https://policies.google.com/technologies/cookies

Social media cookies

Ontbijt met een ster maakt op de website maakt gebruik van sociale media buttons en/of plug-ins waarmee er op verschillende manieren verbinding gemaakt wordt met je sociale netwerken. Jouw sociale netwerken, waaronder Facebook, YouTube en Instagram plaatsen cookies via onze website die kunnen worden gebruikt om je profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het desbetreffende privacybeleid. Voor meer informatie kan je terecht op de verschillende officiële pagina's: 

Cookies - Facebook

Gegevensbeleid | Instagram-helpcentrum

How YouTube protects data privacy - How YouTube Works


Overzicht van de gebruikte cookies
  

De website van Ontbijt met een ster maakt gebruik van Cookiebot™ om de cookies maandelijks te updaten. Een overzicht van de gebruikte cookies kan je terugvinden in de cookiebanner. Op deze manier verzekeren we dat je steeds een overzicht kan terugvinden van de gebruikte cookies.

Embedded content

Ontbijt met een ster kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar websites. Deze zal je doorwijzen naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar je wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies. Ontbijt met een ster adviseert jou om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om je te informeren over hun privacy- en cookiebeleid.


Wijzigingen aan de cookie policy

Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van Ontbijt met een ster. 

Sluiten

Privacybeleid

Wie zijn wij? 

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor Ontbijt met een ster merknaam onder Maniflex BV van het hoogste belang. In deze privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform met de EU-GDPR (Europese General Data Protection Regulation). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren hoe we binnen Ontbijt met een ster zorg dragen voor jouwpersoonsgegevens, welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en waarom Ontbijt met een ster dit doet. 

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Ontbijt met een ster worden aangeboden, zoals nieuwsbrieven, contactaanvragen via de website, implementaties, leveren van advies, aanvragen van offertes, informatieaanvragen, webshop en overeenkomsten. 

Ontbijt met een ster merknaam onder Maniflex BV met maatschappelijke zetel te Winkelveld 9, 2870 Puurs-Sint-Amands. Ondernemingsnummer BE 0816 815 719 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen Maniflex BV. 

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Ontbijt met en ster de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van Ontbijt met een ster vormen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 

Ontbijt met een ster verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben en die jij ons zelf via onze website of via andere communicatiekanalen hebt versterkt. Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief) 

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en taal. 
 • Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, adres, ondernemingsnummer, facturatiegegevens, rechtsvorm. 
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen en cookies 
 • Indirecte persoonsgegevens: inhoud van het bericht en de technische details ervan. 

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimumhoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken. Ontbijt met een ster verzamelt, noch verwerkt zogeheten “gevoelige” persoonsgegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op jouw ras of etnische afkomst, jouwpolitieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, jouw leven en/of seksuele geaardheid en jouwgezondheid. 

Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na jouw expliciete toestemming en voor doeleinden die je op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is om ons rechtmatig belang te doen gelden. 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Ontbijt met een ster heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de gevraagde diensten. 

Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel: 

 • Het gerechtvaardigd belang 
 • Contractuele overeenkomst 
 • Wettelijke verplichting waar Ontbijt met een ster moet aan voldoen
 • Toestemming, indoen de verwerking hierop berust. 

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Facturatie 
 • Wanneer je het inschrijvingsformulier indient via onze website
 • Indien je contact met ons opneemt, telefonisch of via mail
 • Bij het inschrijven op onze nieuwsbrieven

Hoe verzamelen wij jouw gegevens. 

Dit kan op verschillende niet limitatieve manieren gebeuren waaronder: 

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact 
 • Inschrijvingsformulier op onze website 
 • Acties via onze sociale media 
 • Netwerkevents 

Hoe lang worden jouw gegevens bijgehouden

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, en zolang onze overeenkomst actief is. Na het beëindigen van onze samenwerking, worden de gegevens nog 10jaar bijgehouden. 

Verder kan je als betrokkenen vragen om jouw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijn geschonden worden, alsook bij het oplossen van geschillen. 

Met wie delen wij jouw gegevens

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt Ontbijt met een ster je gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van ontbijt met een ster. 

Indien Ontbijt met een ster gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,) zal Ontbijt met een ster er altijd op toezien dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Ontbijt met een ster. Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. 

Ontbijt met een ster deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in de volgende gevallen: 

 • Je geeft ons hiervoor een schriftelijke toestemming
 • We zijn wettelijk verplicht om dit te doen
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Betalingen

Als je bij ons overgaat tot reservatie, dien je deze ook af te rekenen. Ontbijt met een ster heeft hier gekozen om samen te werken met Mollie. Net zoals Ontbijt met een ster vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan je vinden in hun Mollie – Privacy statement

Minimale data 

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. 

Automatische verwerking en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.  

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. 

Ontbijt met een ster stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar gebruikers te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacy policy en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen. 

Wat zijn jouw rechten en hoe kan u ze uitoefenen

Als betrokkenen heeft verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten onder andere. 

 • Recht van toegang en inzage: 
   • Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. 
 • Recht van verbetering, verwijderen en beperking: 
   • Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Verder kan je vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen, alleen indien Ontbijt met een ster deze persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze in eerste instantie verzameld hebben. 
   • Indien er wettelijke verplichtingen, administratieve en gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen, dan kunnen wij niet tegemoet komen aan jouw verzoek. Hiervan word je desgevallend op de hoogte gebracht.
   • Alsook kan je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. 
 • Recht van verzet:
   • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing. In dergelijk geval hoef je geen reden op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: 
  • Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Ontbijt met een ster verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
 • Recht van intrekken van jouw toestemming 
  • Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 
  • Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. 
  • Bijvoorbeeld: op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan iedere promotioneel e-mail bericht en of nieuwsbrief. 
  • Je moet wel rekening houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Ontbijt met een ster steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan jouw aanvraag. 

Verder kan je jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail: ontbijtmeteenster@maniflex.be

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand e-mailadres. Hierin vermeld je op welk recht je beroep wenst te doen met de nodige toelichting en hoe wij jou kunnen contacteren. 

We bevestigen jouw aanvraag binnen de 72uur. We doen het nodige om je binnen een maand de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als we deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Ontbijt met een ster beschikt niet over een DPO. We doen ons uiterste best om jouwpersoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, dan kan je steeds contact opnemen via volgend e-mailadres: ontbijtmeteenster@maniflex.be 

Je kan ook klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Hoe omgaan met aanpassingen in onze Privacy policy

Deze verklaring kan door Ontbijt met een ster worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen je aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen. 

Sluiten

Straal jij mee
als helpende hand?

'Ontbijt Met een Ster' wordt niet alleen ingevuld door een Ster, maar vooral gedragen door meerdere sterren. En daar kan jij één van zijn. Wil jij je steentje bijdragen als helpende hand, aarzel dan niet om ons te contacteren via dit formulier.

  Sluiten

  Straal jij mee
  als organisator?

  Heb je weleens aan de ontbijttafel willen zitten met een bekende zanger, leerkrachten, medewerkers van bedrijven... Aarzel dan niet om ons via dit formulier te contacteren. En wie weet organiseer jij binnenkort een ontbijt voor en/of met jouw ster(ren).

   Sluiten

   Straal jij mee
   als handelaar?

   'Ontbijt Met een Ster' wordt niet alleen ingevuld door een Ster, maar vooral gedragen door meerdere sterren. En daar kan jij één van zijn. Wil jij je steentje bijdragen als leverancier, aarzel dan niet om ons te contacteren via dit formulier.

    Sluiten

    Straal jij met ons mee?

    ‘Ontbijt Met Een Ster’ wordt niet alleen gedragen door de Ster, maar ook door lokale zelfstandigen, flexi-jobbers, jobstudenten en vrijwilligers. En jij kan deel uitmaken van ons team! Wil je meewerken aan het verhaal van ‘Ontbijt Met Een ster’? Kan jouw bedrijf of organisatie onze events naar een hoger niveau tillen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het formulier onderaan.   

     Sluiten

     Over ons

     Over Ontbijt Met Een Ster 
     Welkom bij Ontbijt Met Een Ster, het event-concept dat mensen en bedrijven samenbrengt aan de ontbijttafel. Wij geloven dat een geweldig ontbijt mensen kan inspireren. En je mag er zeker van zijn: ons ontbijt is geweldig op meer dan een manier. Naast een lekkere kop koffie en verse pistolets draait het bij ‘Ontbijt Met Een Ster’ dan ook om het live-entertainment: de Ster!  

     Wij geloven dat sterren niet alleen aan de hemel staan, maar ook gewoon naast jou aan tafel kunnen zitten! Of het nu gaat om Sinterklaas die op 6 december langskomt, Willy Sommers die zijn muzikale talenten laat horen tijdens Kalfort Kermis, of een lokale chauffeur die we vieren op de Dag Van De Chauffeur; bij Ontbijt Met Een Ster is de ambiance verzekerd! 

     Onze thuisbasis is het prachtige Dorpshuis Vrededaal in Kalfort. Dit moderne dorpshuis, centraal gelegen in Klein Brabant, dient als het kloppende hart van onze evenementen. Hier bevorderen we sociale, culturele en economische uitwisselingen tussen verenigingen, families, vrienden en ondernemers.  Onze events vormen de perfecte context voor ontluikende vriendschappen en kennisverwerving.   

     Over Maniflex 
     De verschillende Ontbijt Met Een Ster evenementen vergen een indrukwekkende logistieke inspanning en nauwe samenwerking tussen leveranciers, bedrijven en individuen. Als de drijvende kracht achter dit project, staat Maniflex garant voor een vlekkeloze coördinatie. Al enkele jaren fungeert Maniflex als aanspreekpunt voor totaaloplossingen. Operationeel steunt ons bedrijf op 4 pijlers: machines, materialen, methodes en, de belangrijkste, mensen. De mensen achter Maniflex dragen trots de naam van 'Groene Hesjes' en vormen de basis van ons succes. Zij garanderen snelheid en flexibiliteit wanneer jouw bedrijf dat vereist.  

     Maatwerk onderweg is de core van Maniflex, maar met Ontbijt Met een Ster wil het de belangrijkste ‘M’ in de schijnwerpers zetten: mensen! Onze evenementen zijn niet alleen topattracties voor bedrijven en particulieren, maar bieden ook kansen voor ondernemers en lokale zelfstandigen om zich te presenteren aan een breder publiek. Maniflex is het tandwiel dat tegenpolen in dezelfde richting laat draaien.  

     Volg ons

     Sluiten

     Contacteer ons

      Volg ons